Doelstelling

Recreatie in het groen is belangrijk voor de volksgezondheid in Nederland. De afgelopen decennia is de aanleg van ‘gezond groen’ achtergebleven bij de groei en veranderde samenstelling van de stedelijke bevolking. De Gezondheidsraad adviseert in en om steden meer groen voor recreatie aan te leggen. De Groene lopers in Overijssel en ook de Groene loper Almelo heeft hier al positief aan bijgedragen om dit groen in te passen in hun leefomgeving als bijdrage voor een gezonde, duurzame en klimaatbestendige stad.
De Provincie Overijssel beveelt in haar nieuwe natuurvisie aan om de mogelijkheden voor ‘groene recreatie’ in de stedelijke omgeving uit te breiden. Daarbij wordt ´groen´ opgevat als natuur in brede zin, watercomponenten inbegrepen. De gezondheid van de Nederlandse bevolking is gediend met uitbreiding van de mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding in de natuur in en om de steden. De Omgevingswet biedt gemeenten de gelegenheid om deze uitbreiding te verwerken en faciliteren in visies en plannen voor een gezonde, duurzame, klimaatbestendige en waterveilige stad.

De provincie heeft anders dan in de vorige jaren bewust gezocht naar connectie en het verbinden van bestaande, gerealiseerde of nieuwe (burger) initiatieven, middels organisatorische ondersteuning en niet meer door middel van vouchers; wel is er incidenteel geld beschikbaar voor een enkele uitvoering.

almelo

Groene Loper Almelo

Contactpersoon:

Eric van Veluwen (stichting De Proeftuinen)

06 28 73 27 60
info@deproeftuinen.nl